Algemene Voorwaarden

Kalenderjaar - 2019©

Algemene voorwaarden Pelota Academy

ALGEMEEN
De Pelota Academy is onderdeel van Pelota Events. Onderhavige algemene voorwaarden
zijn specifiek van toepassing op deelnemers aan events van de Pelota Academy.

1 - AANMELDING EN INSCHRIJVING
1.1 - Aanmelding voor deelname aan de Pelota Academy kan alleen geschieden door
inzending van het inschrijfformulier via de website www.pelota-academy.nl. Voor andere events, georganiseerd door de Pelota Academy (o.a. de MasterClass) kan een inschrijving verlopen via een directe uitnodiging middels een ander mailadres. 

1.2 - Met de inzending van het inschrijfformulier of een reply per mail inclusief bevestiging deelname verklaart afzender deel te nemen aan het gekozen evenement waarvoor afzender zich heeft ingeschreven.

1.3 - De aanmeldingen voor inschrijving worden door de Pelota Academy geregistreerd op
volgorde van ontvangst totdat het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende
evenement is bereikt.

1.4 - Na de officiële aanmelding ontvangt u een digitale bevestiging waarin de
betalingsvoorwaarden zijn opgenomen.

1.5 - Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het moment waarop het maximum
aantal deelnemers is bereikt, zijn niet rechtsgeldig. De Pelota Academy streeft ernaar om u
hierover zo spoedig mogelijk te berichten.

1.6 - Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement geannuleerd worden,
waarna restitutie van het reeds betaalde deelnamegeld zal volgen.


2 - BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE
2.1 - Na de inschrijving volgt er een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor
deelname aan het evenement staat vermeld. Na betaling van dit bedrag ontvangt u een
digitale deelnamebevestiging.

2.2 - Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde
termijn. Betaling kan zowel digitaal als contant geschieden.


2.3 - Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de
inschrijving.


3 - AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN
3.1 - Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief
ingeschreven voor deelname aan een evenement waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven en
is restitutie van het inschrijfgeld in beginsel niet meer mogelijk. Restitutie van het
inschrijfgeld is slechts mogelijk indien deze algemene voorwaarden dat bepalen.

3.2 - In geval van ziekte of afwezigheid dienen de ouder(s) en/of verzorger(s) de
deelnemer af te melden bij de Pelota Academy via de website, e-mail of telefonisch en
gaan wij bij langdurige ziekte en of blessure in overleg om gezamenlijk tot een passende
oplossing te komen, waarbij de Pelota Academy de uiteindelijke beslissing neemt.

3.3 - De Pelota Academy streeft erna alle activiteiten doorgang te laten vinden.
Desalniettemin behoudt De Pelota Academy het recht om een evenement af te gelasten.
Daar waar mogelijk zal dit evenement opnieuw ingepland worden.

3.4 - Deelnemer komt geen recht tot restitutie van het deelnamegeld toe, in het geval van
afwezigheid bij een activiteit.


4 – AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG
4.1 - De Pelota Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal,
materiële schade en het ontstaan van blessures.

4.2 - De Pelota Academy wil het goede voorbeeld geven in taal en gedrag. Dit houdt in dat
de deelnemers zich, zowel binnen als buiten het veld, correct dienen te gedragen. Daar
waar vervelend gedrag wordt geconstateerd, zoals: fysiek dan wel verbaal geweld kan dit
tot onmiddellijke schorsing leiden en vervalt het recht op restitutie. Verstrekte kleding
wordt direct eigendom van de Pelota Academy

4.3 - De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de
medewerkers van de Pelota Academy, ter bevordering van een goed verloop van het
evenement. De deelnemer dient tevens de gedragsregels van de Pelota Academy te
respecteren. De deelnemer die de medewerkers, of overige deelnemers hinder of overlast
bezorgt, kan door de Pelota Academy van (voorzetting van) het evenement worden
uitgesloten.

4.4 - De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk
voor alle schade die voor de Pelota Academy en/of enige derde is/zal ontstaan als direct
of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – na naleving van de gedragsregels
inbegrepen – van de deelnemer. De Pelota Academy is niet aansprakelijk voor het zoek
raken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

4.5 - Deelname aan een evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De
deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de juiste Pelota kleding is verplicht.
Ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede van de overige deelnemers wordt van
deelnemer een positieve houding verwacht.


5 – FOTO’S EN VIDEO
De Pelota Academy behoudt het recht om alle gemaakte foto's en video's te gebruiken
voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, sociale media en promotie
doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan
schriftelijk en voor aanvang van de activiteit op de hoogte te stellen.


6 - TOEPASSELIJK RECHT & FORUMKEUZE

6.1 - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 - De rechter in de vestigingsplaats van de Pelota Academy is bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Pelota
Academy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

6.3 - Partijen zullen eerst een beroep op de rechter dan nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


7 - DISCLAIMER
De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig
samengesteld. De Pelota Academy en haar medewerkers zijn echter niet aansprakelijk
voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de evenementen van de Pelota
Academy. Deelname is op eigen risico. Verlies van zaken kunnen niet op de Pelota
Academy verhaald worden.

De organisatie heeft het recht om aanmeldingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
In alle niet-genoemde omstandigheden zoals vermeld in deze overeenkomst zal de Pelota
Academy een beslissing mogen nemen, met dien verstande dat een en ander in alle
redelijkheid zal geschieden.

 

Er zijn geen berichten binnen deze categorie.
Deel deze pagina: